KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA “AYDINLATMA METNİ”

Turcem Eğitim Sağlık Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işyeri faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yasal yükümlülüklere uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

İşyeri faaliyetlerinin yürütülebilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan kişisel verileriniz başta olmak üzere, elde edilecek başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır:

 Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi binası içerisinde ve girişinde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kurumumuzun eğitim faaliyetleri kapsamında görevli eğitimci/yönetim tarafından uygun bulunduğu takdirde öğrencimizin ve personelin fotoğraf ve video kaydı alınmakta ve kayıt işlemi Veri Sorumlusu ile onun yetkili kıldığı kişi tarafından denetlenmektedir.

Kurumumuzda eğitim görmekte olan öğrencimiz, velisi ve öğrenciden sorumlu kişi ile personel/personel adayı ve ziyaretçi hakkında; kimlik, fotoğraf, iletişim bilgisi, sağlık bilgileri, eğitim bilgileri, meslek bilgileri, iş başvurusu sırasında iletilmiş olan öz geçmiş, adli sicil kayıtları, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler ile yasal mevzuat gereği toplamakla yükümlü olduğumuz/olacağımız kişisel verileri toplamaktayız. Kişisel verilerinizin; kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz”  Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla :

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kuruluşumuzun şube ve işletmeleri, hissedarları,
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları, iş ortaklarımız ve resmi kurumlar (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurarak bilgi edinebilirsiniz) ,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,  telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle yukarıda yer verilen amaçlar ve Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Cemre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklere uygun davranılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi,

 • Hüsamettin Çelebi Mahallesi Çamsakızı Sokak No:6 Selçuklu / KONYA adresine bizzat teslim edebilir,
 • turcemegitim@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.